Logo Zatrzymać Przemoc.

Serwis informacyjny

Projekt pn. „Centrum Wsparcia Rodziny w Powiecie Bolesławieckim”

W styczniu 2017 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu rozpoczęło realizację projektu pt. „Centrum Wsparcia Rodziny w Powiecie Bolesławieckim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Projekt został rekomendowany do realizacji przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy we Wrocławiu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Realizacja projektu obejmuje okres od stycznia 2017 r. do grudnia 2019 r.

Adresatami projektu są:

 • osoby w kryzysie, w tym osoby doznające przemocy w rodzinie
 • usamodzielniający się wychowankowie pieczy zastępczej
 • rodziny z problemami opiekuńczo- wychowawczymi
 • osoby niepełnosprawne

W ramach projektu oferujemy następujące formy wsparcia:

 • usługi poradnictwa specjalistycznego w ramach Ośrodka Pracy z Rodziną (psycholog, prawnik, psychiatra, terapeuta uzależnień)Ośrodek Pracy z Rodziną funkcjonuje w budynku przy ul. Tysiąclecia 32d/2 w Bolesławcu.
 • dwa mieszkania treningowe (dla usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej oraz osób w sytuacji kryzysowej), przygotowujące osoby w nim przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia. W obu mieszkaniach może przebywać łącznie 6 osób (po 3 osoby w każdym). Osoby skierowane do mieszkania treningowego będą mogły w nim zamieszkiwać przez okres 3 miesięcy, z możliwością przedłużenia pobytu do 6 miesięcy. Praca socjalna z mieszkańcami i nadzór nad funkcjonowaniem mieszkań należeć będzie do obowiązków pracowników socjalnych PCPR zaangażowanych w realizację projektu.
 • usługi asystenckie dla osób niepełnosprawnych
 • dostęp do wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagającego, w ofercie której znajdą się: koncentratory tlenu, materace przeciwodleżynowe-pneumatyczne (bąbelkowe, rurowe), łóżka rehabilitacyjno-ortopedyczne sterowane pilotem, pionizatory, krzesła toaletowe, podnośniki wannowe, wózki inwalidzkie (dla dorosłych, dla dzieci), balkoniki, kule inwalidzkie.

Informacje o projekcie dostępne w biurze PCPR w Bolesławcu, ul. Armii Krajowej 12, pok. 107 i 108, tel. 75 612 17 83-84

Bezpłatny telefon wsparcia  – 800 108 108

Informujemy, że Fundacja NAGLE SAMI uruchomiła bezpłatną linię wsparcia dla osób po stracie bliskich – 800 108 108. Telefon wsparcia działa w dni powszednie od 14:00 do 20:00 obsługiwany jest przez przeszkolonych psychologów oraz odpowiednio przygotowane osoby w trakcie szkolenia psychoteraputycznego. Rozmowy nie są nagrywane.

Linia 800 108 108 adresowana jest do wszystkich osób w żałobie, które potrzebują pomocy. Dzwoniący mogą anonimowo porozmawiać o swojej sytuacji, otrzymać wsparcie, zasięgnąć porady. Zadaniem dyżurujących psychologów jest podejmować interwencje w sytuacjach nagłych, a także pomagać w podejmowaniu decyzji o ewentualnej dalszej terapii.

Nabór do programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących
przemoc w rodzinie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu prowadzi nabór uczestników  do Programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Planowany termin realizacji Programu: od sierpnia 2017 r. do grudnia 2017 r.

CELE PROGRAMU:

 • powstrzymanie osoby stosującej przemoc w rodzinie przed dalszym stosowaniem przemocy;
  rozwijanie umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie;
 • uznanie przez osobę stosującą przemoc w rodzinie swojej odpowiedzialności za stosowanie przemocy;
 • zdobycie i poszerzenie wiedzy na temat mechanizmów powstawania przemocy w rodzinie;
 • zdobycie umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez stosowania przemocy;
 • uzyskanie informacji o możliwościach podejmowania działań terapeutycznych.

ADRESACI PROGRAMU:

Do Programu rekrutowane są osoby pełnoletnie, stosujące przemoc wobec członków swoich rodzin, w tym:

 • osoby skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych;
 • osoby stosujące przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu lub narkotyków, lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych, dla których oddziaływania korekcyjno-edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii;
 • osoby, które w wyniku innych okoliczności zgłoszą się do uczestnictwa w Programie (w tym osoby dobrowolnie zgłaszające chęć udziału w Programie).

ZAPISY:
osobiście lub telefonicznie, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 -14.00,
w biurze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu,
ul.
Armii Krajowej 12, pok. 108,
tel. 75/ 612 17 84

Nieodpłatna Pomoc Prawna w Powiecie Bolesławieckim

1. Punkt w Bolesławcu – siedziba Starostwa Powiatowego w Bolesławcu
ul. Armii Krajowej 12, pokój nr 4, parter
czynny: od poniedziałku do czwartku: 11.00 – 15.00, piątki: 8.00 – 12.00

2. Punkt w Nowogrodźcu – siedziba Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu
ul. Asnyka 53
czynny: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 12.00

3. Punkt w Osiecznicy – siedziba Urzędu Gminy w Osiecznicy
ul. Lubańska 42
czynny: poniedziałki i piątki: 7.30 – 11.30, od wtorku do czwartku: 15.00 – 19.00

4. Punkt w Warcie Bolesławieckiej – siedziba Urzędu Gminy w Warcie Bolesławieckiej
Warta Bolesławiecka 40
czynny: poniedziałki i środy: 11.30 – 15.30, wtorki i czwartki: 8.00 – 12.00, piątki: 11.00 – 15.00

DLA KOGO POMOC?
–  dla osób uprawnionych do pomocy społecznej z powodu m.in. niepełnosprawności i przemocy w rodzinie
–  dla młodzieży do 26-go roku życia
–  dla kombatantów
– dla weteranów
– dla osób powyżej 65 roku życia
– dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny
– dla każdego zagrożonego lub poszkodowanego : katastrofą naturalną, awarią techniczną, klęską żywiołową

POMOC W ZAKRESIE :
– prawa pracy
– ubezpieczenia społecznego
– spraw administracyjnych
– prawa podatkowego
– spraw cywilnych
– spraw karnych
– przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej
– prawa podatkowego

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA OBEJMUJE:
– sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu,
– udzielenie informacji o stanie prawnym i przysługujących uprawnieniach lub obowiązkach,
– wskazaniu sposobu rozwiązania problemu prawnego,
– pomoc w sporządzeniu projektu pisma z wyłączeniem pisma procesowego.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA NIE OBEJMUJE SPRAW :
– podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
– z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego,
– związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez Powiat Bolesławiecki samodzielnie oraz w porozumieniu z gminami : Nowogrodziec, Osiecznica i Gromadka.

Źródło: http://www.powiatboleslawiecki.pl/1488-nieodp%C5%82atnej-pomocy-prawnej-w-powiecie-boles%C5%82awieckim.html

Program profilaktyczny „Archipelag Skarbów”

W dniach 12 i 13 listopada 2015 r.  w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjr Henryka Sucharskiego w Bolesławcu w ramach projektu „Zatrzymać Przemoc” został przeprowadzony program profilaktyki zintegrowanej pt. „Archipelag Skarbów”.

W programie uczestniczyła młodzież I i II klas ponadgimnazjalnych (ok. 200 osób). Zajęcia prowadzone były w ciągu dwóch dni przez czteroosobowy zespół wykwalifikowanych trenerów. Zakres tematyczny oddziaływań skierowanych do uczniów obejmował profilaktykę uzależnień, profilaktykę przemocy, wychowanie ku miłości i odpowiedzialności za swoją seksualność, profilaktykę ciąż nastolatek oraz profilaktykę HIV/AIDS.

Bardzo istotnym elementem pierwszego dnia mityngu było obrazowe przedstawienie pięknych, ale czasem groźnych sił, które budzą się we wnętrzu dojrzewającego człowieka. Ukazane zostały pozytywne aspekty budzących się z nową siłą impulsów seksualnych oraz emocjonalno-uczuciowych związanych z zakochaniem, a także złością i gniewem. Realizatorzy omówili groźne aspekty żywiołów seksualności, uczuciowości i agresji wskazując konkretne sposoby nauki oswajania tych sił i kierowania nimi. W sposób jasny pokazane zostało, że oswajanie wewnętrznych sił jest możliwe tylko gdy żyje się na trzeźwo. Zaproszenie do swego życia w wieku nastoletnim alkoholu lub narkotyków powoduje zahamowanie rozwoju umiejętności radzenia sobie z emocjami oraz nabywania umiejętności społecznych.

W drugim dniu mityngu bliżej omówione zostały zagadnienia związane ze współżyciem seksualnym. Wyraźnie ukazano piękno seksualnej bliskości, jak też i szeroki wachlarz konsekwencji wczesnych kontaktów seksualnych – od bezpośrednich konsekwencji emocjonalnych, poprzez konsekwencje związane z budowaniem przyszłych związków, aż po konsekwencje zdrowotne. Do młodzieży skierowany został wyraźny sygnał i zachęta do wstrzemięźliwości od przedmałżeńskiego współżycia seksualnego.

Podczas spotkania przekazano  młodzieży informacje na temat niekorzystnego wpływu środków psychoaktywnych na zawieranie znajomości i budowanie relacji. Ukazana została  siła presji rówieśniczej i sposoby asertywnego radzenia sobie z nią.

Na zakończenie spotkania odbył się Festiwal Wyspy Skarbów, który podsumował treści całego Programu.

Po spotkaniu z młodzieżą odbyła się także spotkanie szkoleniowe, skierowana do grona pedagogicznego oraz zebranie z rodzicami uczniów. Spotkanie z nauczycielami miało charakter wykładu, ukazującego wartości psychoedukacji społecznej wśród uczniów jako szansy na lepszy start w dorosłe życie. Z kolei rodzice uczniów otrzymali od realizatorów programu wskazówki w jaki sposób pomóc dorastającym dzieciom uporać się z trudnymi emocjami okresu dojrzewania.

Program profilaktyczny „Archipelag Skarbów” wpisany został do „Systemu standardów i rekomendacji programów profilaktycznych” sygnowanego przez najważniejsze agendy Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej (Ośrodek Rozwoju Edukacji, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Instytut Psychiatrii i Neurologii).

 

25.09.2015 r.  – Konferencja w ramach projektu „Zatrzymać Przemoc

Projekt pt. „Zatrzymać przemoc” obejmuje działania mające na celu poprawę sytuacji rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie, w tym działania profilaktyczne i edukacyjne skierowane do przedstawicieli poszczególnych grup zawodowych w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie (pracowników socjalnych Ośrodków Pomocy Społecznej, służby zdrowia, oświaty, kuratorów sądowych), rodziców ze środowisk zagrożonych problemem przemocy domowej, młodzieży szkolnej – uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz szerszej społeczności lokalnej. Dotarcie do odbiorców Projektu jest możliwe dzięki bardzo dobrej współpracy wszystkich środowisk działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  Temu też służyła konferencja zorganizowana w nowej siedzibie Starostwa Powiatowego w Bolesławcu, na którą zostali zaproszeni pedagodzy, psychologowie, policjanci, pracownicy socjalni, kuratorzy sądowi oraz  przedstawiciele stowarzyszeń. Spotkanie było również okazją do wysłuchania prelekcji przygotowanych przez Panią Martę Waniszewską, Wojewódzkiego Koordynatora Realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (nt. „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – meandry współpracy), Panią  nadinsp. Joanna Kusiak, funkcjonariusza Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu (nt. „Rola Policji w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie”) oraz Panią Joannę Turlej, psychologa  w Zespole Interwencji Kryzysowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej  w Legnicy (nt. „Przemoc w rodzinie – aspekty psychologiczne”). Koordynatorzy projektu pragną serdecznie podziękować ww. osobom za wkład merytoryczny i udział w dyskusji, który pozwolił wyciągnąć uczestnikom konferencji wnioski w sprawach kluczowych dla realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w naszym Powiecie.

 

Wykonawca strony: naturalniewloskie.pl